VIRUSSAFE VİZYON 2023 BAĞCILIK ÇALIŞTAYINDAYDI...
VIRUSSAFE, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNDEYDİ...

VIRUSSAFETM

Virussafe İle İlgili Yapılan Testler


 

  TC İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI İLGİLİ MAKAMA

"VIRUSSAFE MEDİKAL HAVA TEMİZLEYİCİ" model ve marka Filtresiz Plasma İyon Jeneratörü" hava dezenfeksiyon cihazının etkinliği, Nero Endüstri Ltd. firmasının istemi üzerine Anabilim Dalı'mız laboratuannda test edilmiştir.
Test Başlangıç Tarihi: 22.11.2010 Test Bitiş Tarihi: 20.01.2011
Test Yeri: İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD
Test Materyali VIRUSSAFE Medikal Hava Temizleyici model ve marka, Filtresiz Plasma îyonizer
model Hava dezenfeksiyon Cihazı
Test Ortamı: 1 m3 hacminde izole test çemberi ile birlikte Solüsyon Difüzeri ve Güvenli Ulaşım Aksesuaıian ile birlikte
Test Prosedürü: Bakteri dezenfeksiyonu üzerine yapılan bu testte İm3 hacminde sızdırmazlığı sağlanmış pleksiglas deney çemberi kullanıldı. Deney çemberinin alt yüzeyine VIRUSSAFE MEDICAL Plasma Jeneratör Ghazı" yerleştirildi. VIRUSSAFE MEDICAL cihazı çalışbnlmadan önce çember içinde bulunan havadaki bakteriler ölçüldü Deney çemberine belirlenen sürelerde Petri kutularının kapaklan steril eldivenler yardımıyla açıldı. Test başlangıcında ml'de 105 koloni oluşturan birim (cfu) yoğunluğunda olacak şekilde 100 mİ bakteri solüsyonu pülverizatör yardımıyla test ortamına 5 dakika boyunca püskürtüldü. Vejetatif bakterilerden Gram pozitif kok bakterilerden Staphytococcus aureus ATCC6538ve Gram negatif çomak bakterilerden Pseudomonas aenjginosa NCTC 6749 ve Escherichia co/i ATCC11229 ayrıca Gram pozitif sporlu bir bakteri olan Baattus subtifis var niger ATCC 9372 suşian kullanılmıştır. Etkinliği denenecek hava dezenfeksiyon öhazı çalışbnlmadan önce (kontrol) ve çaiıştınldıktan 5,15,30 ve 60 dakika sonra daha önce hazırlanmış ve bakteriler için besiyeri içeren Petri kutulan belirlenen süre sonlannda toplanmıştır. Bu Petri kutulan 35 °C de 48 saatlik inkübasyondan sonra koloni sayımı yapılmıştır. Kontrol ve farklı test sürelerinde elde edilen canlı bakteri koloni sayılan (CFU) karşılaştırılarak d hazin havadaki mikroorganizma sayısında yaptığı değişiklik oranlan hesaplanmışbr. Bu deneyler en az üç kez tekrarlanarak ortalamalan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Petri
kutusundaki
kültürde
görülen
üreme

S.aureus ATCC 6538 BJcinlik Süresi

P.aeruginosa NCTC 6749 Etkinlik Süresi

E.coli ATCC 11229

B. subtilis var. niger ATCC 9372 Etkinlik Süresi (dakika)
0 5 60

fdaklka)
O 5 60

(dakika)
0 5 60

(dakika)
O 5 60

Koloni Oluşturan Birim (cfiı) Sayısı

1333

230

113

163

6

-

51

44

2

186

36

20

% Azalma

0

82.70

91.50

0

96.30

99.99

0

86.53

91.15

0

80.70

89.30

Tablodan da görüldüğü üzere cihaz vejetatif bakterilere karşı 5.dakika da % 82.70 - % 96.30 ve 60. dakika % 91.15-% 99.99 arasında etkinlik gösterdiğini ve sporlu bakterilere ise 5.dakika da %80.7 ve 60. dakika da ise %89.3 oranlarında etkili olduğu saptanmıştır.
’VIRUSSAFE Medikal Hava Temizleyici" model ve marka ve Filtresiz Plazma İyon Jeneratör" hava dezenfeksiyon cihazının, havadan kaynaklanabilecek patojen mikroorganizma kontaminasyon riskini azaltmak ve hava ile bulaşan enfeksiyonlann önlenmesi amacıyla kullanılmasının yararlı olacağı kanısına vanlmıştır.

  TURKISH REPUBLIC ISTANBUL UNIVERSITY ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE Department of Microbiology and Clinical Microbiology TO WHOM IT MAY CONCERN


"VIRUSSAFE MEDICAL AIR PURIFIER" branded Filteriess Plasma Ion Generator- Air Sterilization Equipment's affectiveness is tested by our Head Microbiological Department Laboratories by request of Equipment manufacturer Nero Industries LTD.
Test Startup Date: 22.11.2010 Test Termination Date: 20.01.2011
Test Location: Istanbul Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology
Test Material : VIRUSSAFE MEDICAL brand, Filteriess Plasma Ion Generator, Model- Air Sterilization Equipment
Test Equipments : 1 m3 Volume Isolated Test Chamber with Solution Diffuser and Safe Reach Accessones.
Test Procedure : The test based on sterilization of the air contaminated with different bacterial strains. For this purpose, 1 m3 volumetnc isolated test chamber was performed. One Virussafe Medical Air Purifier Unit was placed on the floor of the chamber. Bioburden of environmental air with bacteria was mesured before getting in action with VIRUSSAFE MEDICAL Equipment. The Petri dishes were opened and collected by the using sterile hand gloves. The test was conducted by opening Petri dishes containing bacterial media previously prepared on the floor of the chamber followed by pulverization of 100 ml of bacterial suspension containing 10s CFU bactena/ml density for 5 minutes to chamber air. The following bactena were used; Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa NCTC 6749, Escherichia co/i ATCC 11229, Bacillussubtilis varniger ATCC9372. The equipment was started up and at the end of the tested times; 5 , 15, 30 ,and 60 minutes, all Petri dishes were collected and incubated at 35 °C for 48 hours. The ratio of change in bacetial colony number (amount) CFU was recorded and calculated accordingly. The experiments were repeated 3 times and the mean number was shown in the table below.
Table 1: Bacteria Colony Count and Reduction Data


Bacterial culture in Petri dish

S.aureus ATCC 6538 Activation time (minutes)
0 5 60

P.aeruginosa NCTC 6749 Astivattofl time (minutes)
0 5 60

E.coli ATCC 11229 Activation time immuJMgl
0 5 60

B. subtilis var niger ATCC 9372 Activation time
(minutes)
0 5 60

Colony Forming Unit (cfu) Quantity

1333

230

113

163

6

-

51

44

2

186

36

20

% Reduction

0

82.70

91.50

0

96.30

99.99

0

86.53

91.15

0

80.70

89.30

(-): No growth

As seen on the table, the equipment performed sterilization on the tested bacteria as %82,7 to %96,3 in five (5) minutes and % 91.5-% 99.99 sterilization in 60 minutes.
"VIRUSSAFE MEDICAL AIR PURIFIER" brand , Filteriess Plasma Ion Generator- Air Sterilization Equipment's performance is recorded and approved on the air contaminated with pathogenic microorganisms, thus, playing an important role in reduction of epidemic infection risk and have preventation usage.

 

 

 

 

Büyültmek için üzerine tıklayınız.

Mesafeli Satış Sözleşmesi - Gizlilik Politikası